خراسان رضوی

اسامی شهرستان های خراسان رضوی [34 شهرستان] به همراه جزییات

استان خراسان رضوی دارای 34 شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری تا سال 1402 است. در ایرانیجو به معرفی اسامی شهرستان های خراسان رضوی می پردازیم.

لیست شهرستانهای خراسان رضوی

شهرستانبخش‌هادهستان‌هاشهرها (مرکز)سال تأسیسمنتزع ازجمعیت
(۱۳۹۵)
مساحت
(km²)
تراکم جمعیت
(بر km²)

باخرز
مرکزیمالینباخرز۱۳۸۹شهرستان
تایباد
۵۴٬۶۱۵۱۸۸۹۲۹
دشت ارزنه
بالاولایتبالاولایتقلعه‌نو علیا
اشتین

بجستان
مرکزیبجستانبجستان۱۳۸۶شهرستان
گناباد
۳۱٬۲۰۷۳۷۹۲۸
جزین
یونسییونسییونسی
سردق

بردسکن
مرکزیکنارشهربردسکن۱۳۷۴شهرستان
کاشمر
۷۵٬۶۳۱۷۱۲۶۱۱
کوهپایه
انابددرونهانابد
صحرا
شهرآبادشهرآبادشهرآباد
جلگه

تایباد
مرکزیکراتتایباد
کاریز
۱۳۵۴شهرستان
تربت جام
۱۱۷٬۵۶۴۲۹۲۹۴۰
پایین ولایت
میان‌ولایتدشت تایبادمشهد ریزه
کوهسنگی

تربت جام
مرکزیجامرودتربت جام۱۳۳۵شهرستان
مشهد
۲۲۴٬۲۴۵۴۹۶۷۴۵
جلگه موسی‌آباد
میان‌جام
بوژگاندشت جاماحمدآباد صولت
نیل‌شهر
هریرود
پایین‌جامگل‌بانوسمیع‌آباد
زام
نصرآبادبالاجامنصرآباد
کاریزان

تربت حیدریه
مرکزیبالاولایتتربت حیدریه۱۳۱۶۲۲۴٬۶۲۶۳۶۸۱۶۱
پایین ولایت
بایگبایگبایگ
جلگه‌رخبالارخرباط سنگ نسر
میان‌رخ
پایین‌رخ
کدکنکدکنکدکن
رقیچه

جغتای
مرکزیجغتایجغتای۱۳۸۶شهرستان
سبزوار
۴۹٬۱۷۵۱۷۱۶۲۹
دستوران
هلالیمیان‌جوینریواده
پایین‌جوین

جوین
مرکزیبالاجویننقاب۱۳۸۶شهرستان
سبزوار
۵۴٬۴۸۸۱۶۵۳۳۳
پیراکوه
عطاملکحکم‌آبادحکم‌آباد
زرین

چناران
مرکزیچنارانچناران۱۳۶۸شهرستان
مشهد
۸۸٬۶۹۲۰۷۳۴۳
بقمچ
رادکانرادکانرادکان
غیاث‌آباد
سیدآبادسیدآبادسیدآباد
حکیم‌آباد

خلیل‌آباد
مرکزیحومهخلیل‌آباد۱۳۸۲شهرستان
کاشمر
۵۱٬۷۰۱۱۱۲۱۴۶
رستاق
شش‌طرازشش‌طرازکندر
کویر

خواف
مرکزیمیان‌خوافخواف
نشتیفان
۱۳۶۸شهرستان
تربت حیدریه
۱۳۸٬۹۷۲۹۸۲۷۱۴
نشتیفان
جلگه زوزنکیبرقاسم‌آباد
زوزن
سلامیسلامیسلامی
سده
بالاخواف
سنگانبستانسنگان
پایین‌خواف

خوشاب
مرکزیسلطان‌آبادسلطان‌آباد۱۳۸۹شهرستان
سبزوار
۳۷٬۱۸۱۱۸۶۹۲۰
رباط‌جز
مشکانمشکانمشکان
یام
نوده انقلابنوده انقلابنوده انقلاب
طبس

داورزن
مرکزیمزینانداورزن۱۳۹۱شهرستان
سبزوار
۲۱٬۹۱۱۲۴۲۰۹
کاه
باشتینباشتینریوند
مهر

درگز
مرکزیتکابدرگز۱۳۲۷شهرستان
قوچان
۷۲٬۳۵۵۳۷۷۷۱۹
چاپشلوقره‌باشلوچاپشلو
میانکوه
لطف‌آباددیباجلطف‌آباد
زنگلانلو
نوخنداندرونگرنوخندان
شهرستانه

رشتخوار
مرکزیرشتخواررشتخوار۱۳۸۱شهرستان
تربت حیدریه
۶۰٬۶۸۹۳۵۹۸۱۷
آستانه
جنگلجنگلجنگل
شعبه

زاوه
مرکزیزاوهدولت‌آباد۱۳۸۷شهرستان
تربت حیدریه
۶۷٬۶۹۵۲۵۷۵۲۶
صفائیه
سلیمانسلیمانچخماق
ساق

زبرخان
مرکزیزبرخانقدمگاه
خرو
درود
۱۳۹۹شهرستان
نیشابور
۵۵۶٬۶۳۱۱۰۲۵۱
اردوغش
اسحاق‌آباداسحق‌آباداسحق‌آباد
حشمتیه

سبزوار
مرکزیرباطسبزوار۱۳۱۶۲۸۲٬۰۴۹۷۲۱۷۳۹
قصبه شرقی
قصبه غربی
کراب
رودابخواشدرودآب
فروغن
کوه همایی

سرخس
مرکزیسرخسسرخس۱۳۶۸شهرستان
مشهد
۹۷٬۵۱۹۵۳۹۷۱۸
تجن
خانگیران
مرزدارانمرزدارانمزداوند
پل خاتون
گل‌بی‌بی

ششتمد
مرکزیبیهقششتمد۱۳۹۹شهرستان
سبزوار
۲۴٬۲۶۱۲۹۳۷۸
تکاب کوه‌میش
شامکانشامکانشامکان
ربع شامات

صالح‌آباد
مرکزیصالح‌آبادصالح‌آباد۱۳۹۷شهرستان
تربت جام
۴۳٬۴۲۶۳۱۸۳۱۴
باغ کشمیر
قلعه حمام
جنت‌آبادجنت‌آبادجنت‌آباد
استای
طرقبه شاندیزطرقبهطرقبهطرقبه۱۳۸۶شهرستان
مشهد
۶۹٬۶۴۰۱۱۵۸۶۰
جاغرق
شاندیزشاندیزشاندیز
ابرده

فریمان
مرکزیفریمانفریمان
فرهادگرد
۱۳۷۲شهرستان
مشهد
۹۹٬۰۰۱۳۳۵۶۲۹
بالابند
سنگ بست
قلندرآبادقلندرآبادسفیدسنگ
قلندرآباد
سفیدسنگ

فیروزه
مرکزیفیروزهفیروزه۱۳۸۶شهرستان
نیشابور
۳۷٬۵۳۹۱۴۹۰۲۵
تخت جلگه
طاغنکوهطاغنکوه شمالیهمت‌آباد گرماب
طاغنکوه جنوبی

قوچان
مرکزیسودلانهقوچانمزرج۱۳۱۶۱۷۴٬۴۹۵۳۸۴۸۴۵
شیرین‌دره
باجگیراندولت‌خانهباجگیران
آبکوهدوغائیآلماجق
بهار
قوچان عتیققوچان عتیقشهرکهنه
یزدان

کاشمر
مرکزیبالا ولایتکاشمر۱۳۲۲شهرستان تربت حیدریه۱۴۳٬۶۵۰۱۱۵۲۱۲۵
پایین ولایت
فرح‌دشترزق‌آبادفرگ قلعه
قلعه بالا

کلات
مرکزیکبودگنبدکلاتحسن‌آباد۱۳۸۱شهرستان
مشهد
۳۶٬۲۳۷۳۵۰۳۱۰
هزارمسجد
زاوینزاوینشهرزو چنار
پساکوه

کوهسرخ
مرکزیبرکوهریوش۱۳۹۸شهرستان
کاشمر
۲۵٬۰۱۴۲۱۹۸۱۱
کوه سفید
بررودبررود
تکاب

گلبهار
مرکزیبیزکیگلبهار۱۳۹۹شهرستان
چناران
۶۶٬۳۲۱۱۰۰۷۶۶
نوبهار
گلمکانگلمکانگلمکان
چشمه‌سبز

گناباد
مرکزیحومهگناباد
بیدخت
روشناوند
۱۳۱۶۸۸٬۷۵۳۵۷۸۹۱۵
پس‌کلوت
کاخککاخککاخک
زیبد

مشهد
مرکزیتبادکانمشهد۱۳۱۶۳٬۳۷۲٬۶۶۰۹۱۶۹۳۶۸
درزآب
طوس
کارده
کنویست
میان ولایت
احمدآبادپیوه ژنملک‌آبادشهر جدید بینالود
سرجام
رضویهآبروانرضویه
پایین ولایت
میامی

مه‌ولات
مرکزیحومهفیض‌آباد۱۳۸۴شهرستان
تربت حیدریه
۵۱٬۴۰۹۳۳۱۷۱۵
مه‌ولات جنوبی
شادمهرمه‌ولات شمالیشادمهر
ازغند
میان‌جلگهمرکزیعشق‌آبادعشق‌آباد۱۴۰۱شهرستان
نیشابور
۳۹٬۲۸۸۲۸۹۰۱۴
غزالی
بلهراتسالاری
بلهرات

نیشابور
مرکزیبینالودنیشابور
بار
۱۳۲۰شهرستان مشهد۳۵۵٬۸۵۷۲۷۶۳۱۲۹
درب قاضی
ریوند
فضل
مازول
سرولایتسرولایتچکنه
برزنون
استان
خراسان رضوی
۸۱۱۷۷مشهد
و ۸۵ شهر دیگر
۱۳۸۳استان خراسان۶٬۴۳۴٬۵۰۱۱۱۶٬۴۸۷۵۵
لیست شهرستان های خراسان رضوی

نقشه شهرستان های خراسان رضوی

در نقشه زیر میتوانید موقعیت هر یک از شهرستان های استان را را مشاهده کنید.

شهرستان های خراسان رضوی روی نقشه
شهرستان های خراسان رضوی روی نقشه

این استان دارای 92 شهر است که در لیست شهرهای خراسان رضوی به معرفی آنها پرداخته ایم.

مرتبط:   شهر مشهد کجاست؟ معرفی+ عکس و نقشه، مشهد کجا بریم؟

کلام آخر

خراسان رضوی دارای 34 شهرستان است که لیست آنها به همراه مرکز هر شهرستان و جمعیت و مساحت آنها، و همچنین موقعیت روی نقشه را در این مقاله گرداوری کرده ایم.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا